Search
zaterdag 23 januari 2021

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Onderwerpen

Bescherming

Ons landschap is in de loop der eeuwen steeds verder versnipperd. Door de aanleg van wegen, kanalen en steden zijn natuurgebieden van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit van dieren en planten. Om geïsoleerde gebieden weer met elkaar te verbinden wordt (werd) in Nederland de Ecologische Hoofd Structuur gerealiseerd. Hiertoe worden overal in het land onder andere faunapassages aangelegd om barrières op te heffen.

Item: adder

 • Genetisch onderzoek aan adder
  Analyse van minimaal 45 beschikbare wangslijm monsters om te bekijken in hoeverre er sprake is van inteelt binnen kleine, sterk geisoleerde  adderpopulaties. Je hebt ervaring met genetische analyse technieken en de interpretatie ervan. Eventueel verzamel je in het veld (onder begeleiding) nog nieuwe samples, bij voorkeur in maart-apri 2021 in adderpopulaties op de Veluwe en/of noord-Nederland. 

  NIVEAU: WO 
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart, start genetische analyses kan wellicht al eerder
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers  in samenwerking met een Universiteit 

 Item: reptielen

 • Populatieonderzoek
  Karteren reptielenpopulaties op verschillende terreinen in Nederland. Afhankerlijk van de beschikbare tijd duikk je dieper op deelonderwerken in zoals de effecten van het beheer, onderzoek naar winterverblijfplaatsen/ zomerhabitats (adder) of de conditie van dieren in relatie tot beschikbaarheid van voedingstoffen. De te kiezen locatie is sterk afhankelijk van je woon- of verblijfplaats. We kunnen stages aanbieden in o.a. oostelijk Noord-Brabant (levendbarende hagedis, de zuidelijke Veluwe (o.a. adder en gladde slang), oostelijke Maasoever of in het noorden of oosten van het Nederland.erre er sprake is van inteelt binnen kleine, sterk geisoleerde  adderpopulaties. Je hebt ervaring met genetische analyse technieken en de interpretatie ervan. Eventueel verzamel je in het veld (onder begeleiding) nog nieuwe samples, bij voorkeur in maart-apri 2021 in adderpopulaties op de Veluwe en/of noord-Nederland.

  NIVEAU: HBO, WO (duo)
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart-juni en in periode augustus-september
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers  

Item: kamsalamander

 • Ontwikkeling Chance of Occurance Index voor kamsalamander
  Vanaf 2009 zijn in tien kerngebieden van de kamsalamander in Nederland wateren onderzocht op aan- of afwezigheid van de kamsalamander. Daarnaast zijn van alle wateren ecologische data van de aquatische - en de terrestrische habitat verzameld. Inmiddels bevat de dataset van meer dan 1000 locaties informatie over wateren en de directe omgeving. Een analyse van deze data met “R” moet laten zien wat het optimale habitat voor een kamsalamander is. Doel is een Chance of Occurance Index te ontwikkelen die de kans op aanwezigheid van kamsalamander voorspelt, maar ook laat zien hoe een leefgebied habitat kan worden verbeterd.

  NIVEAU: WO
  PERIODE: op dit moment niet beschikbaar
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman en Michiel Verhofstad (RAVON), Eelke Jongejans (RU)

 


Item: herpetofauna algemeen

 • Lengte en gewicht metingen Nederlandse herpetofauna
  Wat weegt een Nederlandse gewone pad? Hoe lang wordt een kamsalamander? Hierover bestaan geen nationale overzichten. We zoeken studenten die dit willen onderzoeken, middels het napluizen van alle literatuur en het doen van veldstudies.

  NIVEAU: HBO/WO (soortkennis essentieel)
  PERIODE LITERATUURSTUDIE: jaarrond.
  PERIODE VELDWERK: tijdens activiteitsperiode amfibieën en reptielen.
  BEGELEIDER: Annemarieke Spitzen

Item: aal

 • Onderzoek knakalen grote rivieren 
  Met name in droge jaren worden veel dode alen en soms ook zeeprikken en andere vissoorten zoals meervallen aangetroffen op strandjes van de grote Nederlandse rivieren (met name langs de Waal). Vaak zijn de dieren geknakt of doormidden gesneden. De oorzaak is nog onduidelijk. Een hypothese is dat de dieren verwond worden door scheepsschroeven, maar ook stroomopwaarts gelegen waterkrachtcentrales kunnen de oorzaak zijn. RAVON en Sportvisserij Nederland willen in 2020 een monitoring met behulp van vrijwilligers starten om de oorzaak van de sterfte en de relatie met factoren als rivierafvoer, rivierlocatie en scheepvaartintensiteit te onderzoeken. Voor ondersteuning bij het maken van het monitoringsplan zijn wij op zoek naar één of twee stagiaires, bij voorkeur in bezit van een rijbewijs (bedrijfsauto is beschikbaar). De werkzaamheden bestaan onder andere uit het analyseren van bestaande waarnemingen van dode vissen langs rivierstrandjes (er is een dataset beschikbaar) en veldbezoeken. Het doel is om geschikte monitoringstrajecten te selecteren en het ontwikkelen en testen van een monitoringsstrategie. Als je interesse hebt in deze stage dan ontvangen we graag een korte motivatie met de periode die je beschikbaar bent.

NIVEAU: HBO, WO
PERIODE: mei-oktober (duur 2-4 maanden)
BEGELEIDER(S): Jeroen Tummers (RAVON) en Niels Brevé (Sportvisserij Nederland)
STANDPLAATS: Bilthoven en/of Nijmegen
 


Item: Kwabaal

 • Vaststellen voorplanting- en opgroeigebieden Kwabaal in de Beerze 
  De kwabaal is een van de zeldzaamste en mysterieuze Nederlandse vissen die nog maar op een paar plaatsen voorkomt, o.a. in het riviertje de Beerze in Noord-Brabant. Om het leefgebied te optimaliseren starten we in de winter van 2020 - 2021 een onderzoek waar voortplantings- en opgroeigebieden liggen van kwabalen. Kwabaal paait aan het eind van de winter in traagstromende delen van de Beerze, de larven verspreiden zich vervolgens door het beekdal en groeien op in overstromingsgebieden. Onze kennis over dit fenomeen is echter heel beperkt, middels een geluid- en larvenonderzoek willen we achterhalen waar in de Beerze gepaaid wordt, of, en hoe larven zich door de Beerze verplaatsen, en waar zich vervolgens juveniele kwabalen ophouden. Voor dit onderzoek worden hydrofoons (voor het opsporen van roepende kwabalen) en lichtvallen (voor het opsporen van larven) ingezet en worden gegevens over de waterstand en temperatuur verzameld met speciale data loggers. De stage heeft een wetenschappelijke insteek, de resultaten moeten inzicht geven welke gebieden in de het Beerzedal geoptimaliseerd kunnen worden voor kwabaal.

 

NIVEAU: HBO/ WO
PERIODE: januari - juli 2021 (stage is reeds ingevuld)
BEGELEIDER(S): Martijn Dorenbosch
 


Item: Knoflookpad 

 • Knoflookpad in Callantsoog
  In 2019 dook de knoflookpad vanuit het niets op in de duinen bij Callantsoog (Noord-Holland). Verkennend onderzoek in 2020 maakte inzichtelijk dat zich hier een populatie ophoudt. Het gaat om een geïntroduceerde populatie, omdat de soort van nature niet in de Nederlandse kustduinen voorkomt. Meer onderzoek is wenselijk, waarbij de focus ligt op het verkrijgen van inzicht in de verspreiding en het voortplantingssucces in het gebied. De stage bestaat uit het doen van (nachtelijk) luisteronderzoek naar roepende knoflookpadden, het opsporen van dieren op het land én fuikonderzoek naar larven. Op basis van individuele herkenning zullen hervangsten in kaart worden gebracht. Parallel aan dit onderzoek vindt vanuit Het Instituut Biologie Leiden aan de Universiteit Leiden, Naturalis Biodiversity Center en RAVON ook een genetisch onderzoek naar de herkomst plaats om een eventuele uitheemse oorsprong vast te stellen. De stage is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en RAVON. Officieel wordt de stage onder Natuurmonumenten uitgevoerd en inhoudelijk door RAVON begeleid.

  NIVEAU: HBO
  PERIODE: maart – augustus (6 maanden heeft de voorkeur, 4 maanden is eventueel ook mogelijk)
  BEGELEIDER: Richard Struijk (RAVON) & Jitske Esselaar (Natuurmonumenten). Hier aanmelden: j.esselaar@natuurmonumenten.nl
  LOCATIE: Callantsoog. Studenten dienen zelf voor onderkomen te zorgen. Vanuit Natuurmonumenten wordt wel een stagevergoeding beschikbaar gesteld. OPMERKING: Vanwege het nachtwerk is de stage uitsluitend voor tweetallen beschikbaar. Aanmelding per tweetallen heeft de voorkeur, maar is geen must. Studenten dienen er rekening mee te houden dat ook (juist!) onder regenachtige omstandigheden gewerkt dient te worden. 

 

Volgend artikel Buitenlandse stages
Printen
4553

Theme picker

Contactformulier

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top