Search
woensdag 30 september 2020

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Onderwerpen

Bescherming

Ons landschap is in de loop der eeuwen steeds verder versnipperd. Door de aanleg van wegen, kanalen en steden zijn natuurgebieden van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit van dieren en planten. Om geïsoleerde gebieden weer met elkaar te verbinden wordt (werd) in Nederland de Ecologische Hoofd Structuur gerealiseerd. Hiertoe worden overal in het land onder andere faunapassages aangelegd om barrières op te heffen.

Item: adder

 • Populatie-onderzoek reptielen
  Karteren reptielenpopulaties op de verschillende terreinen in Nederland. Afhankelijk van de beschikbare tijd duik je dieper op deelonderwerpen in zoals de effecten van het beheer, onderzoek naar winterverblijfplaatsen / zomerhabitats (adder) of de conditie van dieren in relatie tot beschikbaarheid van voedingsstoffen. De te kiezen locatie is deels afhankelijk van je woon- of verblijfplaats. We kunnen stages aanbieden in o.a. oostelijk Noord-Brabant (levendbarende hagedis), de zuidelijke Veluwe (o.a. adder & gladde slang). oostelijke Maasoever of in het noorden of oosten van Nederland.
  Optioneel: (winter) kan eventueel ook in een korte stage van ca 3-4 weken: bepaling succespercentage zandhagedis-legsels d.m.v. opgraven van al dan niet uitgekomen clusters eieren op geschikte eiafzet-plaatsen.

  NIVEAU: HBO, WO (duo)
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart-juni en in periode augustus-september
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers

Item: knoflookpad

Stichting RAVON is in 2012 gestart met een aantal pilots met betrekking tot het bijplaatsen en herintroductie van knoflookpad. Dit omdat ondanks vele maatregelen die de afgelopen 10 jaar in de leefgebieden zijn genomen de knoflookpad in een aantal gebieden toch niet in staat was uit het dal te kruipen. Tijdens deze stage breng je de wateren in kaart die zijn gekoloniseerd en waar voortplanting plaatsvindt. In april mei wordt geluisterd naar knoflookpadden om vervolgens met fuiken larven te gaan vangen.
 

 • Herintroductie en kweek knoflookpad in Artis
  De knoflookpad is in Nederland zeer zeldzaam geworden. Daarom is in 2012 besloten te starten met een herintroductie en bijplaatsingsprogramma van deze soort. In de Provincie Noord-Brabant wordt sinds 2012 in drie gebieden een pilotstudie uitgevoerd. Dit zijn: ’t Merkske, ’t Hurkske en het Strijper Aa gebied & Gastelse heide. In deze gebieden worden nu al vier jaar lang larven van de knoflookpad vrijgelaten om populaties te versterken of nieuwe op te bouwen. De larven van de knoflookpad worden in Artis Natura Magistra in Amsterdam opgekweekt om daarna in de natuur te worden vrijgelaten. Omdat de larven nogal gevoelig zijn, is dit een nauwgezette arbeid. Voor de periode april tot en met juli is er nog een stageplaats vrij voor iemand die kan assisteren bij het veldwerk en het kweekstation in de dierentuin.

  NIVEAU: MBO
  PERIODE: april - half juli (niet beschikbaar)
  BEGELEIDER(S): W. Bosman & R. Struijk en medewerkers Artis
   
 • Voortplantingssucces knoflookpad
  Stichting RAVON is in 2012 gestart met een aantal pilots met betrekking tot het bijplaatsen en herintroductie van knoflookpad. Dit omdat ondanks vele maatregelen die de afgelopen 10 jaar in de leefgebieden zijn genomen de knoflookpad in een aantal gebieden toch niet in staat was uit het dal te kruipen. Tijdens deze stage breng je in een gebied de wateren in kaart die door de knoflookpad zijn gekoloniseerd en waar voortplanting plaatsvindt. In april-mei wordt geluisterd naar knoflookpadden om vervolgens met fuiken larven te gaan vangen.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart - augustus (ingevuld)
  BEGELEIDER(S): Wilbert Bosman en Richard Struijk
   
 • Voortplantingsgedrag van de knoflookpad
  De knoflookpad roept onder water en dat maakt het moeilijker om hem te horen en het aantal roepende dieren in te schatten. Onderzoek naar de kooractiviteit vindt meestal vanaf een uur na zonsondergang plaats. Is dit wel het beste moment om naar knoflookpadden te gaan luisteren en welke rol speelt temperatuur bij de voortplantingsactiviteit van de knoflookpad. In 2016 is een eerste pilot gedaan om dagelijks 24 uur de kooractiviteit te registreren. Dat heeft interessante resultaten opgeleverd. In het voorjaar van 2019 willen we het experiment voortzetten en de methodiek verbeteren in een gebied in de buurt van Nijmegen

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: veldwerk maart - juli; analyse: hele jaar
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman en Baudewijn Odé
   


Item: kamsalamander

 • Ecologisch onderzoek aan de kamsalamander in de Ooijpolder
  Het waterpeil van de Waal bepaalt binnen- en buitendijks de waterstand in wateren in een uiterwaard. Het verloop kan zeer grillig zijn en verloopt jaarlijks anders. Dit beïnvloedt tijdens de voortplantingsperiode de bezetting van wateren en jaarlijks de structuur van de populatie. In 2011 is een aanvang gemaakt met dit onderzoek. Inmiddels zijn ook in 2014, 2017 en 2018 onderzoeken uitgevoerd. Langzamerhand wordt een beeld verkregen wat de invloed is van het voorjaars peil in de rivier op de bezetting van wateren tijdens de voortplantingsperiode van de kamsalamander. In 2019 wordt het onderzoek nogmaals gedaan.

  NIVEAU: HBO, WO
  PERIODE: maart - augustus (niet beschikbaar)
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman
   

 • Ontwikkeling Chance of Occurance Index voor kamsalamander
  Vanaf 2009 zijn in tien kerngebieden van de kamsalamander in Nederland wateren onderzocht op aan- of afwezigheid van de kamsalamander. Daarnaast zijn van alle wateren ecologische data van de aquatische - en de terrestrische habitat verzameld. Inmiddels bevat de dataset van meer dan 1000 locaties informatie over wateren en de directe omgeving. Een analyse van deze data met “R” moet laten zien wat het optimale habitat voor een kamsalamander is. Doel is een Chance of Occurance Index te ontwikkelen die de kans op aanwezigheid van kamsalamander voorspelt, maar ook laat zien hoe een leefgebied habitat kan worden verbeterd.

  NIVEAU: WO
  PERIODE: hele jaar
  BEGELEIDERS: Wilbert Bosman en Michiel Verhofstad (RAVON), Eelke Jongejans (RU)
   

Item: muurhagedis

 • Habitatgebruik in een compensatiegebied in Maastricht
  De muurhagedis is een warmte minnende soort die in Nederland van nature uitsluitend in Maastricht voorkomt. In 2008 zijn in een leefgebied op een oude spoorlijn maatregelen genomen om schadelijke effecten van de renovatie van de spoorlijn te compenseren. De populatie herstelt zich hier sindsdien langzaam maar zeker. Middels deze stage willen we in meer detail onderzoeken hoe het gebied gebruikt wordt door de muurhagedis, hoe groot de werkelijke populatieomvang nu is en welke factoren van invloed zijn op het voortplantingssucces.

  NIVEAU: HBO of WO
  PERIODE: momenteel niet beschikbaar
  BEGELEIDER: Frank Spikmans en Wilbert Bosman
  Maastricht. Bezit van rijbewijs strekt tot aanbeveling of in Maastricht of omgeving wonend.
   


Item: herpetofauna algemeen

 • Lengte en gewicht metingen Nederlandse herpetofauna
  Wat weegt een Nederlandse gewone pad? Hoe lang wordt een kamsalamander? Hierover bestaan geen nationale overzichten. We zoeken studenten die dit willen onderzoeken, middels het napluizen van alle literatuur en het doen van veldstudies.

  NIVEAU: WO (soortkennis essentieel)
  PERIODE LITERATUURSTUDIE: jaarrond.
  PERIODE VELDWERK: tijdens activiteitsperiode amfibieën en reptielen.
  BEGELEIDER: Annemarieke Spitzen
   
 • Veluwse ecoducten en verkeersslachtoffers

  In 2017 en 2018 is onderzoek uitgevoerd naar het geschiktheid en het gebruik van enkele Zuid-Veluwse ecoducten i.r.t. reptielen en amfibieën. In 2019 wordt het onderzoek voortgezet en waarschijnlijk afgerond. Er dient op gestructureerde wijze veel veldwerk te worden verricht naar o.a. rugstreeppad, zandhagedis, hazelworm, gladde slang en ringslang. Aanvullend wordt onderzoek verricht naar de aanwezigheid van verkeersslachtoffers bij één van de ecoducten; het blijkt dat hier een hotspot aan slachtoffers aanwezig is. Een innovatieve en nog niet eerder in Nederland toegepaste methode zal hierbij worden ingezet om looproutes van dieren op de weg te bepalen.

  NIVEAU: HBO - WO (soortkennis essentieel)
  PERIODE: stage is reeds ingevuld
  BEGELEIDER: Richard Struijk
  NOTE: student dient zelf voor onderkomen te zorgen in omgeving Wolfheze-Otterloo
   


Item: aal

 • Onderzoek knakalen grote rivieren

Met name in droge jaren worden veel dode alen en soms ook zeeprikken en andere vissoorten zoals meervallen aangetroffen op strandjes van de grote Nederlandse rivieren (met name langs de Waal). Vaak zijn de dieren geknakt of doormidden gesneden. De oorzaak is nog onduidelijk. Een hypothese is dat de dieren verwond worden door scheepsschroeven, maar ook stroomopwaarts gelegen waterkrachtcentrales kunnen de oorzaak zijn. RAVON en Sportvisserij Nederland willen in 2020 een monitoring met behulp van vrijwilligers starten om de oorzaak van de sterfte en de relatie met factoren als rivierafvoer, rivierlocatie en scheepvaartintensiteit te onderzoeken. Voor ondersteuning bij het maken van het monitoringsplan zijn wij op zoek naar één of twee stagiaires, bij voorkeur in bezit van een rijbewijs (bedrijfsauto is beschikbaar). De werkzaamheden bestaan onder andere uit het analyseren van bestaande waarnemingen van dode vissen langs rivierstrandjes (er is een dataset beschikbaar) en veldbezoeken. Het doel is om geschikte monitoringstrajecten te selecteren en het ontwikkelen en testen van een monitoringsstrategie.

Als je interesse hebt in deze stage dan ontvangen we graag een korte motivatie met de periode die je beschikbaar bent.

NIVEAU: HBO, WO
PERIODE: mei-oktober (duur 2-4 maanden)
BEGELEIDER(S): Jan Kranenbarg (RAVON) en Niels Brevé (Sportvisserij Nederland)
STANDPLAATS: Bilthoven en/of Nijmegen
 


Item: Tiny Tuinpoel

 • Visloze tuinvijvers voor inheemse soorten
  Nederland verstedelijkt, leefgebieden van flora en fauna verdwijnen en raken versnipperd, exoten rukken op, het klimaat warmt op. De biodiversiteit staat hierdoor onder druk. Burgers nemen steeds vaker zelf een actieve rol om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te verbeteren. Met de inrichting van de tuin kan al veel winst geboekt worden voor inheemse soorten. Een natuurlijk functionerende tuinvijver heeft een grote meerwaarde voor amfibieën, libellen, vogels en planten. Samen met IVN promoot RAVON de aanleg van de Tiny Tuinpoel, een vijver voor inheemse soorten, zonder vissen.

  We zoeken een stagiaire die ons helpt in het testjaar van de Tuinpoel. Je hebt een groene achtergrond, met interesse in amfibieën en hun leefgebied en hoe dit in een tuin gerealiseerd kan worden. Je draagt bij aan het opstellen van een handleiding voor aanleg en onderhoud van een Tuinpoel. Je onderzoekt en evalueert het functioneren van tuinvijvers. Je onderhoudt het contact met de testgroep van 30 tuinpoel-testers (mensen die dit jaar een Tiny Tuinpoel hebben aangelegd met onze hulp). Daarnaast kijk je naar wensen en beleving van een tuinvijver bij het brede publiek en hoe dit zich verhoudt tot de ecologische vereisten van een inheemse Tuinpoel.

  NIVEAU: HBO/ WO
  PERIODE: juli - oktober 2020 of maart - oktober 2021
  BEGELEIDER(S): Frank Spikmans (RAVON), i.s.m Maarten Bruns (IVN)
Volgend artikel Buitenlandse stages
Printen
3685

Theme picker

Contactformulier

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top