Search
Privacy statement RAVON RAVON is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting RAVON Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Natuurplaza(gebouw Mercator III) Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen KvK nummer: 41077572 BTW nummer: NL 804347025 B01 De functionaris gegevensbescherming van RAVON is te bereiken middels fg@ravon.nl 1. Verwerken van persoonsgegevens RAVON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor@ravon.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Voor het aangaan van het donateurschap van RAVON of door een bestelling te plaatsen in de webshop verwerkt RAVON de hiervoor benodigde contact-, adres- en financiële gegevens. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het geven van feedback en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief c.q. een activiteit verwerkt RAVON de daarvoor door de bezoeker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres) Om deel te nemen aan tellingen dient de waarnemer een account aan te maken en daarvoor de volgende gegevens te verstrekken: naam, adres, telefoonnummer en emailadres. De verstrekte persoonsgegevens worden door RAVON uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. RAVON kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar waarnemers, bezoekers, donateurs en/of wederpartijen op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van de RAVON die voor de desbetreffende partij interessant zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen via fg@ravon.nl. 2. Bewaartermijn RAVON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 3. Delen van persoonsgegevens met derden RAVON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RAVON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken RAVON gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RAVON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@ravon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verlangt RAVON in sommige gevallen legitimatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RAVON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen RAVON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fg@ravon.nl Ondanks dat RAVON uitgebreide beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico's verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. 7. Wijzigingen RAVON behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt iedereen aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de website etc. houdt in dat men akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van RAVON. Nijmegen, 20 augustus 2018
Back To Top