Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

woensdag 17 juli 2024

Soorten

Fint

Alosa fallax

Fint Alosa fallax Jelger Herder

Fint was vroeger één van de meest algemene trekvissen van Nederland, die zich voortplantte in het zoetwatergetijdengebied van de benedenrivieren.


Herkenning

Fint (Alosa fallax) is een haringachtige (Clupeidae) met een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam en een vrij grote kop met een diepe mondspleet die tot de achterrand van het oog reikt. Er bevinden zich doorgaans één tot acht stippen op de flank, beginnend vanaf de kop. De soort vertoont veel gelijkenis met de elft en bij overlap in de paaigebieden van beide soorten kan hybridisatie optreden. Fint heeft grotere schubben (55-65 op de zijlijn) in vergelijking tot de elft (70-86 schubben op zijlijn). Hiernaast heeft elft doorgaans slechts één donkere vlek op de flank achter de kop. Fint wordt circa 55 centimeter lang, elft kan tot 80 centimeter lang worden.

Fint Alosa fallax Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In het voorjaar (april-mei) trekt fint vanuit zee de rivieren op om zich voort te planten. De paai geschiedt op langzaam stromende plaatsen in of nabij het zoetwatergetijdengebied. De getijdenwerking is waarschijnlijk van groot belang voor de ontwikkeling van de eitjes en larven, die niet tegen hoge zoutgehalten kunnen. Bij het ontbreken van getijdenwerking spoelen ze naar zee en sterven.

Levenswijze

De opgroei van de larven en juvenielen vindt plaats in het estuarium waar de dieren zich voeden met dierlijk plankton en garnaalachtigen, op latere leeftijd staan ook kleine vissen op het menu. Er zijn incidentele meldingen van paai in het benedenrivierengebied (Biesbosch, Nieuwe Merwede). Er zijn echter geen indicaties dat het hier succesvolle voortplanting betreft (bij visbemonsteringen in deze gebieden worden geen nuljarige dieren aangetroffen).

Fint Alosa fallax

 

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van fint in Europa omvat de kustgebieden en aangrenzende rivieren van de Oostzee, Noordzee, de Atlantische kust, de Middellandse zee en de Zwarte zee. Fint wordt aangetroffen langs de Nederlandse kusten en hiermee verbonden water als het IJsselmeer en de Nieuwe Waterweg. De in Nederland aangetroffen finten betreft voornamelijk subadulte dieren die afkomstig lijken te zijn van populaties uit buitenlandse rivieren die via zeestromen naar onze kust gekomen zijn. In vergelijking tot de aantallen in de kustzone zijn de aangetroffen aantallen in zoet water gering. In de Schelde is de soort als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit weer toegenomen, en vindt er tegenwoordig ook weer voortplanting plaats in het zoetwatergetijdengebied dat zich in België bevindt.

Fint Alosa fallax Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

In Nederland paaide fint in het verleden massaal in de benedenlopen van de Rijn en Maas stroomopwaarts van het Haringvliet estuarium. Ook stroomopwaarts van Nederland in de Eems en de Schelde lagen paaigebieden. Aan het begin van de 20e eeuw werden jaarlijkse nog vangsten van meer dan een miljoen finten gedaan. Door de aanleg van dammen en stuwen zoals de Haringvlietdam verdween de Nederlandse paaipopulatie in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit het benedenrivierengebied. Het ontbreken van natuurlijke zoet-zoutovergangen vormt waarschijnlijk een groot knelpunt voor de terugkeer van een voortplantingspopulatie in ons land. Fint is opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlage II en V) en in de Visserijwet waarbij het hele jaar als gesloten tijd geld. De soort wordt op de Nederlandse Rode Lijst als verdwenen beschouwd om dat er niet langer sprake is van een voortplantingspopulatie.

Monitoring en trends

Binnen het landelijk Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen, onderdeel van het Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM), worden gegevens verzameld om te volgen hoe het gaat met de zoetwatervissen in Nederland. Voor een aantal soorten wordt gericht gezocht door vrijwilligers in door RAVON geselecteerde kilometerhokken. Daarnaast worden gegevens gebruikt die verzameld zijn middels andere monitoringsprogramma's (o.a. KaderRichtlijn Water), projecten en losse waarnemingen (Telmee.nl of Waarneming.nl). Op basis hiervan kunnen verspreidingstrends bepaald worden. Wil je hier zelf een bijdrage aan leveren, dan kun je voor meer informatie kijken op Verspreidingsonderzoek Zoetwatervissen.

Fint trend CBS

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Europese steur
Volgend artikel Geelbuikschildpad (Exoot)
Printen
8651

Steun de reptielen, amfibieën en vissen van Nederland RAVON is al 35 jaar dè natuurorganisatie die de reptielen, amfibieën en vissen van ons land beschermt en ze een stem geeft.

Deze dieren zijn kwetsbaar en moeten we helpen. Ze verdienen net zoveel aandacht als de panda, de tijger of de bij, vinden wij. Je kunt onze soorten vandaag al steunen met een donatie.

>> Doneer

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top