Search
woensdag 19 juni 2019

Samenwerking

We werken samen met verschillende partners en kenniscentra, zoals het Natuurplaza en het Nederlands Expertise Centrum voor Exoten.

Partners

RAVON werkt samen op het gebied van natuuronderzoek en –bescherming: 

 • RAVON is lid van SoortenNL. SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.
 • RAVON doet mee aan Soortenbescherming Nederland. Dat  behartigt soortgerichte beschermingsactiviteiten op landelijk niveau.
 • RAVON is samen met diverse andere natuur- en soortenorganisaties betrokken bij de website degroeneacademie.nl. De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen.
 • RAVON  werkt samen met de Universiteit van Amsterdam en de Radbout Universiteit Nijmegen. We geven bijvoorbeeld colleges en begeleiden studenten.
 • RAVON doet actief mee in het Vissennetwerk. Het Vissennetwerk is een netwerk van personen, dat informatie, kennis en ideeën uitwisselt. RAVON neemt actief deel aan het netwerk. Door het netwerk is er bijvoorbeeld gewerkt aan de bescherming van de paling.
 • RAVON is in november 2009 lid geworden van de projectgroep Aalherstel. Deze projectgroep gaat in de komende jaren belangeloos activiteiten starten en stimuleren, die bijdragen tot het herstel van de aal op een zo kort mogelijke termijn.
 • De NDFF: de Nationale Database Flora en Fauna. In deze database worden alle gegevens van flora en fauna bijeengebracht en toegankelijk gemaakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en andere gegevensleveranciers zoals waarneming.nl en het NHGL.
 • Waarneming.nl en RAVON werken samen. De via waarneming.nl ingevoerde gegevens van reptielen, amfibieën en vissen worden aan RAVON ter beschikking gesteld. RAVON zet de waarnemingen in voor onderzoek en bescherming van (kwetsbare) soorten. 
 • Natuurplaza:  Vijf organisaties (RAVON, Sovon, FLORON, Zoogdiervereniging en Stichting Bargerveen) onder één dak die samen werken aan de ontwikkeling en verspreiding van toepasbare kennis voor natuurbeheer. Gehuisvest in Nijmegen biedt Natuurplaza onderdak aan 120 professionele medewerkers, 20.000 vrijwilligers en meer dan 25 miljoen datarecords.  

Invexo

RAVON was een van de partners in Invexo. De Invexo-partners hadden als doel op vlak van preventie, melding, schademeting, risicobeoordeling, bestrijding en communicatie:

 • kennis en ervaring uitwisselen; onderzoek doen en de resultaten delen;
 • bepaalde soorten in bepaalde testgebieden doeltreffend en kostenbesparend aanpakken;
 • nagaan of de resultaten ook bruikbaar zijn voor andere invasieve planten en dieren;
 • nagaan of de resultaten ook bruikbaar zijn in andere gebieden;
 • voorstellen doen voor het exotenbeleid, ook over hoe de projectpartners en andere instanties en actoren na het project kunnen samenwerken.

In dit Europese Interreg-project, werkten 24 projectpartners uit Nederland en Vlaanderen samen voor een grensoverschrijdende aanpak van invasieve planten en dieren, meer bepaald Amerikaanse stierkikker, grote waternavel en andere invasieve (water)planten, zomerganzen en Amerikaanse vogelkers. Invexo formuleerde op basis van ervaringen en wetenschappelijk onderzoek van alle werkgroepen aanbevelingen voor beleid en beheer. De eindrapporten en de samenvattende Invexo-projectbrochure zijn te downloaden via www.invexo.eu.

Invexo logo

Expertisecentrum Exoten

Samen met enkele partners maakt RAVON deel uit van het Het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), een centraal nationaal aanspreekpunt betreft exoten.

Het expertisecentrum wil een wetenschappelijk onderbouwde kennisbasis ontwikkelen voor:

 • Preventie & tijdige signalering van exoten
 • Voorspelling van effecten & risicoanalyses exoten
 • Advies aan overheden en terreinbeheerders & effectieve beheersmaatregelen

Conservation Biology Center

RAVON is partner in het CBC (Conservation Biology Center) in Nijmegen. Het CBC richt zich op a) het begrijpen van de mechanismen en de impact van bedreigingen (vervuiling, veranderingen in landgebruik en klimaatverandering) op populaties en op ecosystemen, op b) het bestuderen van de reacties van soorten en populaties op bedreigingen en c) het formuleren en beoordelen van maatregelen om bedreigingen tegen te gaan ten behoeve van de bescherming van soorten en populaties.

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top