INVEXO

Minimaliseren

RAVON was een van de partners in Invexo. De Invexo-partners hadden als doel op vlak van preventie, melding, schademeting, risicobeoordeling, bestrijding en communicatie:

  • kennis en ervaring uitwisselen; onderzoek doen en de resultaten delen;
  • bepaalde soorten in bepaalde testgebieden doeltreffend en kostenbesparend aanpakken;
  • nagaan of de resultaten ook bruikbaar zijn voor andere invasieve planten en dieren;
  • nagaan of de resultaten ook bruikbaar zijn in andere gebieden;
  • voorstellen doen voor het exotenbeleid, ook over hoe de projectpartners en andere instanties en actoren na het project kunnen samenwerken.

In dit Europese Interreg-project, werkten 24 projectpartners uit Nederland en Vlaanderen samen voor een grensoverschrijdende aanpak van invasieve planten en dieren, meer bepaald Amerikaanse stierkikker, grote waternavel en andere invasieve (water)planten, zomerganzen en Amerikaanse vogelkers. Invexo formuleerde op basis van ervaringen en wetenschappelijk onderzoek van alle werkgroepen aanbevelingen voor beleid en beheer. De eindrapporten en de samenvattende Invexo-projectbrochure zijn te downloaden via www.invexo.eu.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina