Wet- en regelgeving in Nederland

Minimaliseren

Er is een aantal wetten op dieren van toepassing, de belangrijkste met betrekking tot reptielen, amfibieën en vissen zijn de Flora- en faunawet en de Visserijwet. Andere wetten waar we soms mee te maken krijgen zijn de Wet op de Dierproeven, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet op gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en faunawet. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor beschermde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.

De Visserijwet regelt zaken rond het visrecht, het gebruik van verschillende vistuigen en vangstbeperkingen in de vorm van minimummaten en gesloten tijden. Soorten die in de Visserijwet zijn opgenomen, vallen buiten de werking van de Flora- en faunawet (met uitzondering van paling).

Voor meer informatie zie onderstaande links:

Algemeen:

Flora- en faunawet:

Beschermde gebieden:

Beschermingsstatus per soort

Beheren

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en faunawet. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.

Beheren

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en faunawet. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina