Kwabaal

Minimaliseren

Uiterlijk
Kwabaal (Lota lota) is de enige zoetwatersoort uit de familie van de kabeljauwen (Gadidae). Het lichaam is langgerekt en cilindervormig met een groenbruine kleur, gemarmerde tekening  en twee rugvinnen. Kenmerkend zijn de platte, brede kop, en één enkele lange bekdraad in het midden van de onderkaak. Jong kwabalen zijn soms paarsachtig-zwart van kleur. In Nederland wordt de soort ongeveer 70 cm, in het buitenland worden exemplaren tot 150 cm gevangen. De Europese meerval vertoont enige gelijkenis met kwabaal, maar heeft veel meer bekdraden (zes).

Leefgebied & levenswijze

Kwabaal  komt in een Europa te westen van de Loire voor (uitgezonderd Ierland, Schotland en IJsland) in rivieren, beken, meren en soms in estuaria op plaatsen met koel en zuurstofrijk water. De soort is nachtactief en overdag verschuilen de dieren zich in oeverholten of tussen stenen. De voortplanting vindt plaats in de maanden januari tot maart en kan met name in riviersystemen voorafgegaan worden door een stroomopwaartse migratie vanaf november. Voor een succesvolle voortplanting zijn lage watertemperaturen van rond de 4 oC van belang. Het paaisubstraat in meren bestaat vaak uit ondiep, nabij de oever gelegen grove kiezel-, grind- of zandbodems. Soms vindt paai in meren plaats in de diepe delen. De paaigronden van riviergebonden populaties liggen in zijstromen met lage stroomsnelheden. De paai vindt plaats in paren of groepen, waarbij enkele vrouwtjes worden omgeven door tientallen mannetjes. Vrouwtjes leggen miljoenen kleine eitjes. In stromende wateren groeien de larven op in ondiepe overstromingsvlakten, i n meren in de bovenste waterlaag en de oeverzone.  Het voedsel van de larven bestaat uit zoöplankton. Hierna schakelen de dieren over op macrofauna en vis.

Bedreigingen en bescherming
De kwabaal is tegenwoordig zeldzaam in Nederland. Tot halverwege de 20e eeuw was de soort veel algemener en kwam in veel rivieren, beken en poldergebieden voor.  De oorzaak van de achteruitgang is het ingrijpen in het watersysteem ten behoeve van de intensivering van de landbouw. Hiervoor werden beekjes en rivieren genormaliseerd en werd het waterpeil beheerst waardoor poldergebieden en beekdalen niet langer overstroomden. Ook trad er gedurende een aantal decennia een sterke watervervuiling op waardoor er soms bijna zuurstofloze omstandigheden optraden. Ook thermische verontreiniging speelt waarschijnlijk een rol. Zo steeg de temperatuur van Rijn en Maas als gevolg van koelwaterlozingen ongeveer drie graden sinds 1900. De soort is opgenomen in de Visserijwet waarbij het hele jaar als gesloten tijd geldt. De kwabaal is in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Op de Rode Lijst heeft de soort de status ‘ernstig bedreigd’ (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007).


  

Fotoalbum

Minimaliseren
10 cm. 10 gram. gevangen op JNM kamp met schepnet in de beerze (NB)
10 cm. 10 gram. gevangen op JNM kamp met schepnet in de beerze (NB)
10 cm. 10 gram. gevangen op JNM kamp met schepnet in de beerze (NB)
10 cm. 10 gram. gevangen op JNM kamp met schepnet in de beerze (NB)
10 cm. 10 gram. gevangen op JNM kamp met schepnet in de beerze (NB)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina