Kroeskarper

Minimaliseren
kroeskarper_Jelger.jpg

Uiterlijk
Kroeskarper (Carassius carassius) is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte karperachtige (Cyprinidae) met bronskleurige tot gelige flanken. Jonge individuen tot circa 5 centimeter hebben meestal een zwarte vlek op de staartwortel. Kroeskarpers kunnen ongeveer 55 centimeter lang worden. Karper en giebel lijken op kroeskarper. Het onderscheid met karper kan gemaakt worden doordat karper bekdraden heeft. Kroeskarper heeft een bolle rugvin en 33-36 schubben op de zijlijn, de giebel heeft er 27-32 en een holle rugvin. Jonge giebels hebben geen donkere vlek op de staartwortel. Jonge zeelten vertonen enige gelijkenis met jonge kroeskarper. Zeelt heeft echter kleine nauwelijks zichtbare schubben en een korte rugvin (12-13 vinstralen).

Leefgebied & levenswijze
Kroeskaper komt in bijna heel Europa voor met uitzondering van Noord-Scandinavië en het Mediterrane gebied. In Nederland ligt de kern van het verspreidingsgebied in de provincies Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. Kroeskarpers hebben een voorkeur voor kleinere stilstaande plantenrijke wateren. Ze zijn aangepast aan de lage zuurstofgehalten die in dergelijke wateren kunnen optreden en kunnen zomers kortstondige droogval overleven door zich in te graven in de modder. In de winter kunnen ze bij een langdurige bedekking met ijs, waarbij zuurstofloosheid ontstaat, overschakelen op een zuurstofloze stofwisseling met glycogeen. Door deze eigenschappen is kroeskarper in staat zich te handhaven onder omstandigheden die veel andere vissoorten niet overleven. De voortplanting vindt plaats tussen eind mei en half juni op ondiep plantenrijk plaatsen. Het voedsel bestaat uit zooplankton, bodemdiertjes en plantenmateriaal.

Bedreigingen en bescherming
Kroeskaper is een vrij zeldzame soort in Nederland. De soort was vroeger algemener maar is door het verdwijnen van plantenrijke kleinere wateren in oude moerasgebieden en rivieruiterwaarden sterk afgenomen.  Hybridisatie met karper en giebel vormen ook een bedreiging voor de soort. Kroeskarper is opgenomen in de Visserijwet zonder minimummaat of gesloten tijd en heeft de status ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst. 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Loes Kuiper
Gevangen tijdens ecologische begeleiding van baggerwerkzaamheden.
Kroeskarper
Kroeskarper
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina