Houting

Minimaliseren

Houting - foto Jelger Herder

Uiterlijk
De houting (Coregonus oxyrinchus) behoort tot de familie van de zalmen (Salmonidae) en heeft een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met zilveren flanken en een vetvin aan het eind van de rug. De kop is vrij klein met een onderstandige bek en een opvallende blauwzwart gekleurde puntige neus (soms is deze minder sterk ontwikkeld). Andere soorten met een verdikte neus zoals sneep, serpeling en blauwneus hebben geen vetvin. Houtingen kunnen ongeveer 50 centimeter lang worden.

Leefgebied & levenswijze
Houting kwam oorspronkelijk voor in rivieren en kustwateren van de Noordzee, Oostzee en Baltische zee waaronder het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. Door het normaliseren van rivieren, verslechtering van de waterkwaliteit en overbevissing verdween de soort aan het begin van de 20e eeuw bijna overal. Alleen in het Deense riviertje de Vida resteerde een kleine populatie. Ouderdieren van deze populatie zijn vanaf 1999 tot 2006 gebruikt voor een herintroductie in de Rijn waarbij opgekweekte juveniele dieren in Duitsland werden uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe populatie waarvan de volwassen dieren zich ophouden in het IJsselmeer, de benedenrivieren en Nederlandse kustgebieden zoals de Waddenzee en Voordelta. Van deze populatie is vastgesteld dat ze zich door natuurlijke voortplanting in stand houdt.
Rond november trekt de houting de rivieren op om zich voort te planten. Er wordt gepaaid boven kiezel of zandbodems met een matige stroming. De eitjes komen aan het begin van het voorjaar uit. De jonge houtingen laten zich in de loop van de zomer afzakken richting riviermondingen en de kustzone. In Nederland groeit een deel van de houtingen op in het IJsselmeer en wordt hier ook volwassen. Juveniele houtingen voeden zich vooral met zoöplankton. Grotere houtingen eten daarnaast ook insectenlarven, scheldieren, kreeftachtigen en kleine vissen.

Bedreigingen en bescherming
De houting is nog een zeldzame soort in Nederland. Meer natuurlijke zoet-zoutovergangen bij de Afsluitdijk, de Haringvlietsluizen en andere dammen op de overgang naar zee kunnen leiden tot een toename van het leefgebied en de migratiemogelijkheden. Houting is opgenomen in Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. De status op de Rode Lijst is ‘gevoelig’ (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007).

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Gezenderde houting
zelfde vis
Zie voor details: http://waarneming.nl/soort.php?id=2103&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=foto 

Ik heb de vis mogen fotograferen...

De naamgeving van houtingachtigen is ingewikkeld. Waarschijnlijk betreft het een uit Denemarken afkomstige soort die niet helemaal hetzelfde is als de uitgestorven rijn-houting. Ik stel daarom voor de Nederlandse naam "Deense houting" te gebruiken. Voor de wetenschapelijke naam volg ik Kottelat & Freyhof, 2007. Exemplaar uit het IJsselmeer.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina