Fint

Minimaliseren

Fint - Alosa Fallax

Uiterlijk
Fint (Alosa fallax) is een haringachtige (Clupeidae) met een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam en een vrij grote kop met een diepe mondspleet die tot de achterrand van het oog reikt. Er bevinden zich doorgaans één tot acht stippen op de flank, beginnend vanaf de kop. De soort vertoont veel gelijkenis met de elft en bij overlap in de paaigebieden van beide soorten kan hybridisatie optreden. Fint heeft grotere schubben (55-65 op de zijlijn) in vergelijking tot de elft (70-86 schubben op zijlijn). Hiernaast heeft elft doorgaans slechts één donkere vlek op de flank achter de kop. Fint wordt circa 55 cm lang, elft kan tot 80 cm lang worden.

Leefgebied & levenswijze
Het verspreidingsgebied van fint in Europa omvat de kustgebieden en aangrenzende rivieren van de Oostzee, Noordzee, de Atlantische kust, de Middellandse zee en de Zwarte zee. Fint wordt aangetroffen langs de Nederlandse kusten en hiermee verbonden water als het IJsselmeer en de Nieuwe Waterweg. Het betreft voornamelijk subadulte dieren die afkomstig zijn van populaties uit buitenlandse rivieren en die via zeestromen naar onze kust gekomen zijn. In vergelijking tot de aantallen in de kustzone zijn de aangetroffen aantallen in zoet water zeer gering.

In het voorjaar (april-mei) trekt fint vanuit zee de rivieren op om zich voort te planten. De paai geschiedt op langzaam stromende plaatsen niet ver bovenstrooms van de rivierdelen met getijdenwerking. Een geleidelijke zoet-zout gradiënt is cruciaal voor de ontwikkeling van de eitjes en larven. Bij een te hoog zoutgehalte sterven ze namelijk. De opgroei van de larven en juvenielen vindt plaats in het estuarium waar de dieren zich voeden met dierlijk plankton en garnaalachtigen, op latere leeftijd staan ook kleine vissen op het menu. Er zijn incidentele meldingen van paai in het beneden rivierengebied (Biesbosch, Nieuwe Merwede). Er zijn echter geen indicaties dat het hier succesvolle voortplanting betreft (bij visbemonsteringen in deze gebieden worden geen nuljarige dieren aangetroffen).

Bedreigingen & bescherming
In Nederland paaide fint in het verleden massaal in de benedenlopen van de Rijn en Maas stroomopwaarts van het Haringvliet estuarium. Ook stroomopwaarts van Nederland in de Eems en de Schelde lagen paaigebieden. Aan het begin van de 20e eeuw werden jaarlijkse nog vangsten van meer dan een miljoen finten gedaan. Door de aanleg van dammen en stuwen zoals de Haringvlietdam verdween de Nederlandse paaipopulatie in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit het benedenrivierengebied. Het ontbreken van natuurlijke zoet-zoutovergangen vormt een groot knelpunt voor de terugkeer van een voortplantingspopulatie in ons land. Fint is opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlage II en V) en in de Visserijwet waarbij het hele jaar als gesloten tijd geld. De soort wordt op de Nederlandse rode lijst als verdwenen beschouwd om dat er niet langer sprake is van een voortplantingspopulatie. 


  

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina