Elft

Minimaliseren

Uiterlijk
Elft (Alosa alosa) is een haringachtige (Clupeidae) met een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam en een vrij grote kop met een diepe mondspleet die tot de achterrand van het oog reikt. Er bevindt zich doorgaans één stip op de flank achter de kop, soms meer. De soort vertoont veel gelijkenis met de fint en bij overlap in de paaigebieden van beide soorten kan hybridisatie optreden. Fint heeft grotere schubben (55-65 op de zijlijn) in vergelijking tot de elft (70-86 schubben op zijlijn) en doorgaans meerdere stippen op de flank. Elft kan tot 80 cm lang worden, fint wordt circa 55 cm lang.

Leefgebied & levenswijze
Het verspreidingsgebied van Elft in Europa omvat de kustgebieden en aangrenzende rivieren van de Oostzee, Noordzee, de Atlantische kust en de Middellandse zee tot en met Zuid-Frankrijk. De adulte dieren leven in open zee. Aan het eind van de winter trekken ze naar de kust om vervolgens rond mei de rivieren op te trekken. Hier wordt gepaaid op grindbanken. Een groot deel van de dieren sterft na de paai. Jonge elften groeien het eerste deel van hun leven op in de rivieren waar ze leven van insectenlarven. In de loop van de zomer of het volgende voorjaar zakken ze de rivieren af richting het estuarium en kustwateren om verder op te groeien. Elft is tegenwoordig een zeldzame soort in Nederland en wordt zeer sporadisch aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het hier om dwaalgasten uit andere riviersystemen.

Bedreigingen & bescherming
In Nederland trok elft tot het begin van de 20e eeuw massaal de Rijn op en de soort was van groot belang voor de beroepsvisserij in het benedenrivierengebied. De paaiplaatsen lagen stroomopwaarts van ons land tot Basel en in zijrivieren als de Neckar, Main en Moezel. Door het uitvoeren van riviernormalisaties, het aanleggen van stuwen en een verslechtering van de waterkwaliteit waardoor paaiplaatsen ongeschikt en onbereikbaar werden, verdween de soort. Het verbeteren van de waterkwaliteit, de aanleg van vistrappen en habitatherstel in historische paairivieren bieden perspectief voor de terugkeer van de soort in de Rijn.  Sinds 2008 worden jonge elften uitgezet in het Duitse deel van de Rijn met de hoop weer een levensvatbare populatie te vormen. Elft is internationaal beschermd middels de Conventie van Bern (Bijlage 3) en de Europese Habitatrichtlijn (Bijlage II en IV).  De soort is opgenomen in de Visserijwet met een jaarrond gesloten tijd.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina