Aal/Paling

Minimaliseren
Anguilla anguilla

Uiterlijk 
Paling (Anguilla anguilla) behoort tot de familie van de alen (Anguillidae) en heeft een langgerekt, cilindrisch lichaam. Gedurende de levenscyclus verandert het uiterlijk. De in zee levende larven hebben de vorm van een wilgenblad en zijn doorzichtig.  Bij de kusten aangekomen transformeren de circa 8 cm lange larven tot aaltjes die in eerste instantie nog doorzichtig zijn (glasaal). De in zoetwater en langs de kusten opgroeiende palingen (rode aal) hebben een zwarte tot groen bruine rug en een witte buik. De naar zee trekkende volwassen paling (schieraal) heeft zilverwitte flanken en grotere ogen. Vrouwelijke dieren kunnen meer dan 100 cm groot worden, de mannetjes worden doorgaans niet groter dan 50 cm. De lichaamsvorm van een aantal soorten vertoont gelijkenis met paling. Zee-, rivier- en beekprik hebben zeven ronde kieuwopeningen en de volwassen dieren een mondschijf. Meervallen, kwabaal, bermpje en modderkruipers hebben bekdraden. 

Leefgebied & levenswijze
Paling komt in heel Europa voor in kustgebieden en zoete wateren die bereikbaar zijn vanuit zee.In zoet water komt de soort voor in rivieren, beken, meren, plassen, kanalen en sloten. In Nederland werd de soort ten behoeve van de beroepsvisserij ook uitgezet in van de zee afgesloten wateren. Paling paait op grote diepte in zout water. De volwassen dieren migreren vanaf het eind van de zomer tot de winter vanuit het zoete water naar zee en zwemmen vervolgens zo’n 6.000 km naar het paaigebied in de Sargassozee.  De migratie vanuit het zoete water vindt vooral ’s nachts plaatst tijdens hogere afvoeren, de migratiepiek ligt doorgaans in oktober. Na de paai sterven de ouderdieren. De larven migreren via zeestromingen naar de kustgebieden en voeden zich met plankton en mogelijk ook met in water opgelost organisch materiaal. Bij de kust aangekomen metamorfoseren de larven tot glasaal en trekken via de getijdenstromingen naar riviermondingen. Tijdens de opgroeiperiode in zoet water blijven palingen, mede afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid, stroomopwaarts trekken tot honderden kilometers landinwaarts. De soort is nachtactief en verschuilt zich overdag tussen waterplanten, in holle oevers,tussen stenen of graaft zich in.  Het menu is divers en bestaat onder andere uit macrofauna en vissen. Afhankelijk van het klimaat en de voedselomstandigheden zijn de dieren na zo’n vijf tot twaalf jaar volwassen, vrouwtjes later dan mannetjes. In geïsoleerde wateren zonder trekmogelijkheden naar zee kunnen de dieren tientallen jaren oud worden. 

Bedreigingen en bescherming
Paling komt verspreid over heel Nederland voor maar neemt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk af. De grote visserijdruk, de aanwezigheid van migratiebarrières, waterbodemvervuiling, klimaatveranderingen en een zwemblaasparasiet worden als oorzaken genoemd. Door zijn lange lichaamslengte en stroomafwaartse trek is paling erg gevoelig voor mortaliteit als gevolg van waterkrachtcentrales en gemalen. De intrek van glasaal is inmiddels gedaald tot minder dan 1% van het oorspronkelijk niveau, ook de hoeveelheid rode aal en schieraal is sterk afgenomen. Internationaal zijn visonderzoekers het er over eens dat de toestand zeer zorgelijk is. De lidstaten van de Europese Unie hebben in 2008 een Aalbeheerplan opgesteld. De Nederlandse maatregelen richten zich op het opheffen van migratiebarrières, het uitzetten van pootaal en het beperken van de visserij. Paling is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 28 cm, een terugzetverplichting voor sportvissers en een vangstverbod voor beroepsvissers van september tot en met november. De soort heeft de status ‘ernstig bedreigd’ in de internationale IUCN Rode Lijst. 


  

Fotoalbum

Minimaliseren
Kleine paling in Schuitenbeek
paling (2)
Grootteklasse?
Paling
Glasaal
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina