Gewone pad

Minimaliseren

Gewone pad - foto Jelger Herder

Beschrijving
De gewone pad (Bufo bufo)is een middelgrote tot grote pad met oranje ogen en een horizontale pupil. Het lichaam is variabel van kleur op de rug (van grijsbruin tot geelbruin of roodbruin) en de buik is wittig met een gemarmerde tekening. Mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes en hebben dikkere voorpoten (om zich mee aan vrouwtjes vast te klemmen in de paartijd). De gewone pad kan in Nederland tot 11 cm groot worden, in Zuid-Europa tot wel 15 cm.

Verspreiding en leefwijze
De gewone pad doet zijn naam eer aan. Hij is in bijna heel Nederland een algemene verschijning, met uitzondering van enkele Waddeneilanden. Hij is weinig kieskeurig wat zijn biotoop betreft. De gewone pad komt voor in tal van watertypen, zoals poelen, sloten, meren en vennen. Waterplanten dienen als eiafzetplek en schuilplaats voor larven en volwassen dieren. Voor een geschikt landbiotoop is de aanwezigheid van bosjes, overhoekjes en ruigten in het landschap van belang. Gewone padden zijn als één van de weinige amfibieën in Nederland goed bestand tegen hoge dichtheden vis. Zowel larven als adulten scheiden gifstoffen af via de huid, waardoor ze door vijanden vaak gemeden worden. De gewone padden leggen hun eieren in snoeren, deze worden gewikkeld rond takken of water- en oeverplanten. Tijdens de paddentrek in de maanden maart en april worden elk voorjaar veel padden doodgereden. Op veel plaatsen worden de padden door vrijwilligers geholpen met oversteken.

 Bescherming

 De gewone pad is een van de meest voorkomende amfibieën in Nederland. De soort heeft in de Rode Lijst de status 'thans niet bedreigd' (Staatscourant, 2009 cf. van Delft et al., 2007). De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). Vrijstellingen per provincie, bijvoorbeeld bij paddenoverzetprojecten, kan per provincie verschillen. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen en de vrijstellingen per provincie (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden. De gewone pad is ook opgenomen als beschermde soort in bijlage 3 van de conventie van Bern.

Methode van monitoren
De gewone pad is al begin maart in het voortplantingswater te vinden. Daar vindt half maart de piektijd van de paaractiviteit plaats. Hierbij treedt nooit koorvorming op. Wel is regelmatig de schrille afweerroep van  mannetjes te horen, wanneer zij door andere mannetjes omklemd worden. Als de oevervegetatie ontbreekt of smal is, is het mogelijk de dieren met zichtwaarnemingen te tellen. Dit kan zowel overdag als 's avonds gebeuren.

De eisnoeren worden vooral in april afgezet, meestal tussen de oevervegetatie (bijv. rietstengels). Doordat verschillende dieren de eisnoeren dicht bij elkaar leggen, is het meestal niet mogelijk de afzonderlijke eisnoeren te onderscheiden en te tellen. De larven van de gewone pad vormen vaak zwermen als ze met veel zijn en al goed kunnen zwemmen, meestal eind april - mei. Dit gedrag is vergelijkbaar met die van spreeuwen al zijn het bij het bij padden vaak linten. Vanaf juni zijn de pas gemetamorfoseerde padjes vaak massaal aan de oevers van het voortplantingswater te vinden.

  • tellingen van volwassen dieren in het voortplantingswater (maart)
  • zoeken van eisnoeren (maart t/m begin april)
  • zoeken van larven (mei t/m juni)
  • zoeken van pas gemetamorfoseerde dieren (juli) 

 

  

Video (Copyright Niek Frigge)

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Zwolle, april 2015
20140921 Bufu bufo 04 klein
20140921 Bufu bufo 03 klein
20140921 Bufu bufo 01 klein
Klein padje in het Leeuwarderbos, Leeuwarder 2014.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina